Đà Nẵng Team

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2024
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Dinh TheAnh (NU3005) 139,1 1.234,8 68:33 288 21-06-24 GIN Fuse 3 (T)
2 Nghia D. Nguyen (Nghia) 135,4 135,4 02:18 3 16-01-24 GIN Bonanza 2 (C)
3 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) 52,6 52,6 02:28 5 12-03-24 DAVINCI Duet Pro (T)
4 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 39,5 1.272,0 67:22 345 17-06-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
5 Bui Thai (MaxSalem) 36,5 867,1 38:16 227 21-06-24 GIN Fuse 2 (T)
6 Thuy Do (dtthuy.89) 33,6 79,2 09:37 18 18-05-24 GIN Calypso 2 (B)
7 Huân Tưởng (Thuocdoc) 19,7 19,7 02:03 5 19-04-24 ADVANCE Sigma 11 (C)
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2023