Avatar

Phương Nguyễn

Learn to fly
Member of Team: HNAA , SGP , VNAA
Vietnam [phuongnh]
Member since: 2017-12-19
Hook tím mộng mơ , Đai ngồi WoodyValley , Dù phụ gắn đai ngồi
Tổng Quãng Đường: 158,9km
Tổng Thời Gian: 10:16h
Số Chuyến Bay: 19
Khoảng Cách Trung Bình: 8,36 km
Thời Gian Trung Bình: 00:32h
Tốc Độ Trung Bình: 15,64km/h
Tổng Quãng Đường: 931,6km
Tổng Thời Gian: 90:26 h
Số Chuyến Bay: 162
Khoảng Cách Trung Bình: 5,8km
Thời Gian Trung Bình: 00:33h
Tốc Độ Trung Bình: 10,32km/h
VN ? Free Flight 36.24 01:55 2023-12-21 12:26
VN Chua Chan FAI Triangle 13.15 01:27 2024-01-25 13:08
VN Phu Thab Boek Free Flight 59.42 02:26 2019-12-05 12:57
VN Chua Chan Free Triangle 6.82 01:20 2020-09-30 11:33
VN Chua Chan FAI Triangle 13.15 01:27 2024-01-25 13:08
XC 76/149
XC (2024) 57/71
Vietnam Best 6 flights: 213.69 76/550
Vietnam (2024) Best 6 flights: 136.33 49/252
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
1 2024-07-09 13:02 Chua Chan Free Flight 1.84 00:06 18.02 ADVANCE
2 2024-06-15 16:12 ? Free Flight 1.3 00:04 18.8 ADVANCE
3 2024-06-15 12:24 ? Free Flight 1.34 00:04 19.95 ADVANCE
4 2024-06-15 10:55 ? Free Flight 1.21 00:04 20.07 ADVANCE
5 2024-01-25 13:08 Chua Chan FAI Triangle 21.04 01:27 12.19 ADVANCE
6 2024-01-23 12:44 Chua Chan Free Flight 1.7 00:04 24.8 ADVANCE
7 2024-01-23 11:39 Chua Chan Free Flight 1.7 00:09 10.64 ADVANCE
8 2024-01-18 12:54 Chua Chan Free Flight 1.67 00:05 17.16 ADVANCE
9 2024-01-14 12:42 Chua Chan Free Flight 2.56 00:10 15.37 ADVANCE
10 2024-01-06 13:42 Chua Chan Free Flight 1.49 00:04 20.54 ADVANCE
11 2024-01-06 11:39 Chua Chan Free Flight 2.62 00:11 15.18 ADVANCE
12 2023-12-21 12:26 ? Free Flight 36.24 01:55 19.24 ADVANCE
13 2023-12-20 12:36 ? Free Flight 15.21 00:46 19.85 ADVANCE
14 2023-12-19 11:56 ? Free Flight 7.56 00:32 14.25 ADVANCE
15 2023-12-18 12:31 Unknown Free Flight 33.48 02:04 16.56 ADVANCE
16 2023-12-17 13:29 Unknown Free Flight 15.3 00:58 16.18 ADVANCE
17 2023-12-16 11:13 Unknown Free Flight 15.06 00:56 17.56 ADVANCE
18 2023-10-17 13:07 Chua Chan Free Flight 2.64 00:13 11.85 ADVANCE
19 2023-10-17 12:08 Chua Chan Free Flight 2.85 00:14 12.61 ADVANCE