Avatar

Le Minh

Member of Team: HNAA , SGP
Vietnam [mxminh]
Member since: 2015-04-04
Tổng Quãng Đường: 74,4km
Tổng Thời Gian: 11:51h
Số Chuyến Bay: 4
Khoảng Cách Trung Bình: 18,60 km
Thời Gian Trung Bình: 02:57h
Tốc Độ Trung Bình: 6,46km/h
Tổng Quãng Đường: 1.954,4km
Tổng Thời Gian: 237:22 h
Số Chuyến Bay: 220
Khoảng Cách Trung Bình: 8,9km
Thời Gian Trung Bình: 01:04h
Tốc Độ Trung Bình: 8,24km/h
VN Đạ Tẻh FAI Triangle 22.73 01:59 2024-02-18 12:03
VN Phu Thab Boek Free Flight 46.21 02:11 2019-11-30 11:44
VN Tam Duong Free Triangle 66.35 03:55 2020-11-14 12:10
VN Đạ Tẻh FAI Triangle 25.94 02:59 2020-02-05 13:01
XC 59/149
XC (2024) 42/70
Vietnam Best 6 flights: 361.16 46/550
Vietnam (2024) Best 6 flights: 111.26 58/252
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
1 2024-02-25 12:05 Đạ Tẻh FAI Triangle 22.66 02:18 7.72 NOVA
2 2024-02-24 11:59 Đạ Tẻh FAI Triangle 26.52 04:09 9.91 NOVA
3 2024-02-23 12:12 Đạ Tẻh FAI Triangle 30.26 03:23 6.72 NOVA
4 2024-02-18 12:03 Đạ Tẻh FAI Triangle 31.82 01:59 11.82 ADVANCE