Avatar

haianhvnaa

Member of Team: HNAA , SGP , VNAA
Vietnam [haianh]
Member since: 2016-10-01
Tổng Quãng Đường: 324,4km
Tổng Thời Gian: 31:23h
Số Chuyến Bay: 51
Khoảng Cách Trung Bình: 6,36 km
Thời Gian Trung Bình: 00:36h
Tốc Độ Trung Bình: 10,39km/h
Tổng Quãng Đường: 2.432,2km
Tổng Thời Gian: 255:03 h
Số Chuyến Bay: 582
Khoảng Cách Trung Bình: 4,2km
Thời Gian Trung Bình: 00:26h
Tốc Độ Trung Bình: 9,54km/h
VN Phu Thab Boek Free Flight 32.05 01:31 2023-12-20 12:39
VN Chua Chan Free Triangle 18.35 01:41 2024-02-03 13:34
VN Chua Chan FAI Triangle 23.56 02:01 2024-01-19 12:52
VN Phu Thab Boek Free Flight 32.05 01:31 2023-12-20 12:39
VN Chua Chan Free Triangle 18.35 01:41 2024-02-03 13:34
VN Chua Chan FAI Triangle 23.56 02:01 2024-01-19 12:52
XC 95/149
XC (2024) 38/71
Vietnam Best 6 flights: 179.82 90/550
Vietnam (2024) Best 6 flights: 179.82 34/252
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
1 2024-07-10 12:39 Chua Chan FAI Triangle 3.02 00:22 8.78 SKYWALK
2 2024-06-20 13:22 Chua Chan Free Flight 1.84 00:06 20.04 SKYWALK
3 2024-06-15 16:11 ? Free Flight 1.62 00:07 12.97 SKYWALK
4 2024-06-15 13:27 ? Free Flight 1.45 00:07 18.07 SKYWALK
5 2024-06-02 12:12 ? FAI Triangle 6.56 00:42 7.98 SKYWALK
6 2024-06-02 11:15 ? Free Flight 2.76 00:13 14.85 SKYWALK
7 2024-05-26 13:24 Núi Dài Free Flight 1.21 00:03 20.22 SKYWALK
8 2024-05-26 11:10 Núi Dài Free Flight 1.4 00:04 18.1 SKYWALK
9 2024-04-28 13:03 BAD Free Flight 7.14 00:32 15.27 SKYWALK
10 2024-04-27 13:56 ? Free Triangle 24.75 01:36 17.56 SKYWALK
11 2024-04-20 12:46 Hòn Hồng Free Flight 6.13 01:50 7.03 SKYWALK
12 2024-04-06 16:12 Hòn Hồng Free Flight 2.64 00:30 7.83 SKYWALK
13 2024-03-31 12:35 Hòn Hồng Free Flight 1.7 00:06 25.76
14 2024-03-23 14:43 Hòn Hồng Free Triangle 1.16 00:08 7.22 SKYWALK
15 2024-03-23 12:46 Hòn Hồng Free Triangle 2.49 00:40 2.84 SKYWALK
16 2024-03-07 13:42 Chua Chan Free Flight 1.96 00:10 16.31 SKYWALK
17 2024-03-07 12:40 Chua Chan Free Flight 1.83 00:08 17.26 SKYWALK
18 2024-03-05 12:37 Chua Chan Free Flight 2.24 00:10 12.96 SKYWALK
19 2024-03-03 13:12 Chua Chan Free Flight 3.07 00:18 12.68 SKYWALK
20 2024-02-08 13:04 Chua Chan Free Flight 1.72 00:07 14.98 SKYWALK
21 2024-02-04 14:00 Chua Chan Free Flight 1.88 00:10 16.46 SKYWALK
22 2024-02-03 13:34 Chua Chan Free Triangle 25.69 01:41 13.03 SKYWALK
23 2024-01-27 14:50 Chua Chan Free Flight 2.7 00:15 14.66 SKYWALK
24 2024-01-25 13:13 Chua Chan FAI Triangle 32.88 02:27 9.26 SKYWALK
25 2024-01-25 13:13 Chua Chan FAI Triangle 32.77 02:28 9.27 SKYWALK
26 2024-01-23 12:40 Chua Chan Free Flight 2.08 00:11 20.44 SKYWALK
27 2024-01-23 10:59 Chua Chan Free Flight 2.28 00:14 11.16 SKYWALK
28 2024-01-21 12:14 Chua Chan FAI Triangle 21.73 02:04 8.15 SKYWALK
29 2024-01-20 12:51 Chua Chan FAI Triangle 4.01 00:22 10.52 SKYWALK
30 2024-01-19 12:52 Chua Chan FAI Triangle 37.69 02:01 14.77 SKYWALK
31 2024-01-16 14:43 Chua Chan Free Flight 1.79 00:06 18.34 SKYWALK
32 2024-01-07 13:40 Chua Chan Free Flight 1.54 00:07 13.37 SKYWALK
33 2024-01-06 12:41 Chua Chan Free Flight 3.2 00:16 14.33 SKYWALK
34 2023-12-29 13:52 Chua Chan FAI Triangle 7.97 00:31 13.31 SKYWALK
35 2023-12-27 12:24 Chua Chan Free Flight 4.36 00:32 11.23 SKYWALK
36 2023-12-21 12:51 ? Free Flight 14.96 00:55 20.09 SKYWALK
37 2023-12-20 12:39 Phu Thab Boek Free Flight 32.05 01:31 22.76 SKYWALK
38 2023-12-19 11:49 ? Free Flight 6.64 00:17 22.94 SKYWALK
39 2023-12-18 15:29 ? Free Flight 13 00:37 20.87 SKYWALK
40 2023-12-18 12:56 Phu Thab Boek Free Flight 12.75 00:44 18.32 SKYWALK
41 2023-12-17 14:12 ? Free Flight 26.76 01:52 15.26 SKYWALK
42 2023-12-10 12:15 Chua Chan Free Flight 1.92 00:10 22.5 SKYWALK
43 2023-11-30 12:12 Chua Chan Free Flight 1.91 00:10 12.41 SKYWALK
44 2023-11-23 12:06 Chua Chan Free Flight 2.38 00:12 17.51 SKYWALK
45 2023-11-22 12:41 Chua Chan FAI Triangle 3.96 00:31 7.64 SKYWALK
46 2023-10-19 13:04 Chua Chan Free Flight 1.76 00:10 19 SKYWALK
47 2023-10-17 13:56 Chua Chan Free Flight 2.58 00:10 25.32 SKYWALK
48 2023-10-17 12:38 Chua Chan Free Flight 2.28 00:11 20.08 SKYWALK
49 2023-10-15 12:16 Chua Chan FAI Triangle 3.58 00:26 11.37 SKYWALK
50 2023-10-14 12:32 Chua Chan FAI Triangle 3.9 00:42 8.15 SKYWALK
51 2023-10-07 13:20 Hòn Hồng Free Flight 5.21 01:01 7.18 SKYWALK