Avatar

Huy Cu

Member of Team: VNAA
Vietnam [duchuy225]
Member since: 2023-02-12
Tổng Quãng Đường: 1.057,4km
Tổng Thời Gian: 93:22h
Số Chuyến Bay: 72
Khoảng Cách Trung Bình: 14,69 km
Thời Gian Trung Bình: 01:17h
Tốc Độ Trung Bình: 11,34km/h
Tổng Quãng Đường: 1.357,9km
Tổng Thời Gian: 134:27 h
Số Chuyến Bay: 162
Khoảng Cách Trung Bình: 8,4km
Thời Gian Trung Bình: 00:49h
Tốc Độ Trung Bình: 10,11km/h
VN Khao Sadao Free Flight 160.44 07:07 2024-04-15 10:38
VN Đạ Tẻh Free Triangle 23.59 02:49 2024-04-30 11:34
VN Đạ Tẻh FAI Triangle 32.42 02:30 2024-04-29 11:48
VN Khao Sadao Free Flight 160.44 07:07 2024-04-15 10:38
VN Đạ Tẻh Free Triangle 23.59 02:49 2024-04-30 11:34
VN Đạ Tẻh FAI Triangle 32.42 02:30 2024-04-29 11:48
XC 25/149
XC (2024) 6/71
Vietnam Best 6 flights: 476.09 33/550
Vietnam (2024) Best 6 flights: 476.09 7/252
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
1 2024-06-22 12:14 Đại Tuệ Free Flight 34.08 02:32 13.7 SKYWALK
2 2024-06-22 11:06 Đại Tuệ Free Flight 2.13 00:04 28.87 SKYWALK
3 2024-06-21 12:11 Đại Tuệ Free Flight 28.64 01:15 23.83 SKYWALK
4 2024-06-21 11:26 Đại Tuệ Free Flight 2.43 00:06 23.04 SKYWALK
5 2024-06-16 11:54 Brayang FAI Triangle 6.85 00:36 8.02 SKYWALK
6 2024-06-16 10:35 Brayang FAI Triangle 4.2 00:39 4.65 SKYWALK
7 2024-06-02 13:41 Đạ Tẻh Free Flight 3.42 00:18 11.26 SKYWALK
8 2024-06-02 12:31 Đạ Tẻh Free Flight 3.71 00:22 10.1 SKYWALK
9 2024-06-02 11:46 Đạ Tẻh Free Flight 2.58 00:08 19.9 SKYWALK
10 2024-05-18 11:47 Đạ Tẻh FAI Triangle 9.36 01:17 5.27 NOVA
11 2024-05-10 12:07 Đạ Tẻh Free Flight 20.59 01:47 14.07 SKYWALK
12 2024-04-30 11:34 Đạ Tẻh Free Triangle 28.31 02:49 8.75 SKYWALK
13 2024-04-29 11:48 Đạ Tẻh FAI Triangle 45.39 02:30 13.92 SKYWALK
14 2024-04-16 10:32 Khao Sadao Free Flight 55.99 02:34 22.24 SKYWALK
15 2024-04-15 10:38 Khao Sadao Free Flight 160.44 07:07 22.59 SKYWALK
16 2024-04-14 10:32 Khao Sadao Free Flight 120.34 05:51 23.48 SKYWALK
17 2024-04-13 10:45 Khao Sadao Free Flight 3.06 00:14 12.73 SKYWALK
18 2024-04-12 12:52 Khao Sadao Free Flight 1.37 00:03 21.85 SKYWALK
19 2024-04-07 10:39 Nha Trang FAI Triangle 28.39 02:01 10.23 SKYWALK
20 2024-03-23 12:41 Charlie Free Flight 49.05 03:53 12.9 SKYWALK
21 2024-03-21 11:39 Chu Tan Kra FAI Triangle 17.87 02:12 6.09 SKYWALK
22 2024-03-21 09:33 Sa Thay Free Flight 0.53 00:00 70.4 SKYWALK
23 2024-03-17 11:56 Đạ Tẻh FAI Triangle 39.42 03:34 9.06 SKYWALK
24 2024-03-08 12:20 Đạ Tẻh Free Flight 11.1 01:24 8.12 SKYWALK
25 2024-02-25 11:37 Đạ Tẻh FAI Triangle 31.9 03:12 7.16 SKYWALK
26 2024-02-24 11:52 Đạ Tẻh Free Flight 32.91 03:17 13.47 SKYWALK
27 2024-02-23 11:57 Đạ Tẻh FAI Triangle 32.05 03:56 8.49 SKYWALK
28 2024-02-22 12:11 Đạ Tẻh FAI Triangle 27.9 03:19 7.48 SKYWALK
29 2024-02-13 12:10 Đạ Tẻh Free Flight 12.62 01:22 10.11 SKYWALK
30 2024-02-07 13:14 Đạ Tẻh FAI Triangle 4.2 00:33 7.19 SKYWALK
31 2024-02-07 11:54 Đạ Tẻh Free Triangle 6.7 00:27 13.08 SKYWALK
32 2024-02-01 12:15 Chua Chan FAI Triangle 42.91 02:59 14.11 SKYWALK
33 2024-01-28 14:23 Đạ Tẻh Free Flight 3.5 00:13 16.05 SKYWALK
34 2024-01-28 13:05 Đạ Tẻh FAI Triangle 5.03 00:21 21.47 SKYWALK
35 2024-01-27 13:51 Đạ Tẻh Free Triangle 16.23 01:16 10.87 SKYWALK
36 2024-01-27 12:42 Đạ Tẻh Free Flight 3.34 00:21 9.62 SKYWALK
37 2024-01-19 12:07 Đạ Tẻh FAI Triangle 44.88 02:59 11.19 SKYWALK
38 2024-01-14 12:19 Đạ Tẻh Free Flight 4.66 00:58 5.59 SKYWALK
39 2024-01-11 13:57 Đạ Tẻh FAI Triangle 25.64 01:17 13.85 SKYWALK
40 2024-01-11 12:15 Đạ Tẻh Free Flight 7.84 00:33 14.8 SKYWALK
41 2024-01-04 12:12 Đạ Tẻh FAI Triangle 31.78 02:17 9.74 SKYWALK
42 2024-01-01 12:15 Đạ Tẻh Free Triangle 15.35 00:55 14.86 SKYWALK
43 2024-01-01 11:36 Đạ Tẻh Free Flight 3.11 00:11 17.7 SKYWALK
44 2023-12-23 14:36 Doi Bu Free Flight 6.8 00:37 12.1 SKYWALK
45 2023-12-23 12:35 Doi Bu Free Triangle 10.88 00:50 14.11 SKYWALK
46 2023-12-22 12:22 Vien Nam Free Flight 13.04 00:52 15.38 SKYWALK
47 2023-12-21 13:48 Doi Bu FAI Triangle 12.12 00:54 10.59 SKYWALK
48 2023-12-21 11:18 Doi Bu FAI Triangle 21.72 01:28 15.76 SKYWALK
49 2023-12-16 10:47 Sơn Trà Free Flight 6.48 00:33 12.36 SKYWALK
50 2023-12-16 08:26 Sơn Trà Free Flight 5.78 00:37 9.46 SKYWALK
51 2023-12-15 17:37 Sơn Trà Free Flight 3.33 00:07 28.93 SKYWALK
52 2023-12-14 17:24 Sơn Trà Free Flight 4.02 00:18 16.79 SKYWALK
53 2023-12-14 15:53 Sơn Trà Free Flight 4.51 00:24 12.9 SKYWALK
54 2023-11-11 13:16 Đạ Tẻh Free Triangle 11.16 01:11 9.8 SKYWALK
55 2023-11-11 11:27 Đạ Tẻh FAI Triangle 5.71 01:06 4.61 SKYWALK
56 2023-11-03 12:28 Đạ Tẻh FAI Triangle 10.91 00:42 17.73 SKYWALK
57 2023-11-03 10:59 Đạ Tẻh Free Flight 3.85 00:27 10.1 SKYWALK
58 2023-11-01 15:05 Doi Bu Free Flight 3.68 00:09 25.62 SKYWALK
59 2023-11-01 11:20 Doi Bu Free Triangle 10.42 00:48 11.07 SKYWALK
60 2023-10-31 16:53 Doi Bu Free Flight 4.56 00:16 19.93 SKYWALK
61 2023-10-31 12:38 Doi Bu Free Flight 10.02 01:46 6.27 SKYWALK
62 2023-10-31 11:23 Doi Bu Free Flight 7.55 01:10 8.05 SKYWALK
63 2023-10-31 10:15 Doi Bu Free Flight 6.13 00:28 13.28 SKYWALK
64 2023-10-30 15:16 Doi Bu Free Flight 3.79 00:08 28.6 SKYWALK
65 2023-10-30 12:06 Doi Bu Free Flight 7.11 00:50 8.6 SKYWALK
66 2023-10-30 10:46 Doi Bu Free Triangle 6.46 00:33 8.76 SKYWALK
67 2023-10-30 10:02 Doi Bu Free Triangle 6.24 00:37 8.67 SKYWALK
68 2023-10-28 16:08 Doi Bu Free Flight 3.83 00:08 26.75 SKYWALK
69 2023-10-22 12:06 Đạ Tẻh Free Flight 7.34 01:06 10.08 SKYWALK
70 2023-10-22 11:14 Đạ Tẻh Free Flight 2.87 00:13 12.97 SKYWALK
71 2023-10-14 12:44 Chua Chan FAI Triangle 11.37 00:45 11.95 SKYWALK
72 2023-10-14 12:06 Chua Chan Free Flight 1.33 00:04 16.83 SKYWALK