Avatar

Minh Võ

Nothing free. Nothing forever
Member of Team: HNAA , SGP , VNAA
Vietnam [chieftain]
Member since: 2020-01-04
Tổng Quãng Đường: 2,8km
Tổng Thời Gian: 00:10h
Số Chuyến Bay: 1
Khoảng Cách Trung Bình: 2,82 km
Thời Gian Trung Bình: 00:10h
Tốc Độ Trung Bình: 28,20km/h
Tổng Quãng Đường: 919,7km
Tổng Thời Gian: 127:25 h
Số Chuyến Bay: 255
Khoảng Cách Trung Bình: 3,6km
Thời Gian Trung Bình: 00:29h
Tốc Độ Trung Bình: 7,23km/h
VN Hòn Hồng Free Flight 2.82 00:10 2023-10-01 13:35
VN Nha Trang Free Flight 17.55 01:09 2023-08-21 10:48
VN Nha Trang Free Triangle 12.77 01:18 2023-06-19 11:36
VN Chua Chan FAI Triangle 13.84 02:02 IGC 2023-03-05 12:49
XC 0/131
Vietnam Best 6 flights: 101.98 129/493
Vietnam (2024) Best 6 flights: 2.82 33/36
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
1 2023-10-01 13:35 Hòn Hồng Free Flight 2.82 00:10 20.16 ADVANCE