Avatar

nomad8888

You never know a land until you land
Member of Team: VNAA
Vietnam [nomad8888]
Member since: 2023-02-25
Tổng Quãng Đường: 0,9km
Tổng Thời Gian: 00:03h
Số Chuyến Bay: 1
Khoảng Cách Trung Bình: 0,91 km
Thời Gian Trung Bình: 00:03h
Tốc Độ Trung Bình: 30,33km/h
Tổng Quãng Đường: 188,2km
Tổng Thời Gian: 20:41 h
Số Chuyến Bay: 65
Khoảng Cách Trung Bình: 2,9km
Thời Gian Trung Bình: 00:19h
Tốc Độ Trung Bình: 9,22km/h
VN Hòn Hồng Free Flight 0.91 00:03 2023-10-01 13:37
VN Mussel Rock Free Flight 12.14 02:01 2023-04-15 04:00
VN Mussel Rock Free Triangle 6.15 01:05 2023-04-17 06:12
VN Chua Chan VNA FAI Triangle 4.36 01:08 2023-06-08 12:57
XC 0/131
Vietnam Best 6 flights: 59.46 194/493
Vietnam (2024) Best 6 flights: 0.91 37/38
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
1 2023-10-01 13:37 Hòn Hồng Free Flight 0.91 00:03 20.8 SKYWALK